Studier

2014 publicerade det tyska företaget Gelita resultaten av försök med oralt intag av kollagenpeptider av varumärket Verisol®. Resultaten var uppseendeväckande goda.

Studien genomfördes som ett dubbelblint försök*. Den var randomiserad och placebokontrollerad med 114 försökspersoner (kvinnor) i åldern 45–65 år. ”Patienterna” fick 2,5 g Verisol® eller placebo en gång om dagen i åtta veckor. Det var 57 kvinnor i varje grupp.

Alla fick sin hud objektivt mätt innan de påbörjade behandlingen samt efter fyra och åtta veckor. Huden mättes också fyra veckor efter den sista dosen (fyra veckors regressionsfas) för att se i vilken mån resultaten höll sig. 

Reduktion av rynkdjup på hela 20,1 procent

Efter fyra veckors behandling uppvisade gruppen som hade fått Verisol® en statistiskt signifikant reduktion av rynkdjupet runt ögonen på mer än 7,2 procent i genomsnitt, och efter åtta veckor uppmättes en reduktion på hela 20,1 procent i genomsnitt. (Högsta uppmätta reduktion hos patient var 49,9 procent). Dessa resultat är statistiskt signifikanta och mycket goda.

Fyra veckor efter sista intag (fyra veckors regressionsfas) uppmättes fortfarande en statistiskt signifikant minskning av rynkdjup runt ögonen hos behandlingsgruppen på 11,5 procent.

I en undergrupp gjordes biopsi både före och efter behandling. Resultaten visade mycket god effekt.

skin-pharmacol-physiol_seite_2-414x179

 

Studier:

Verisol® kollagen som används i The Solution™ från Oslo Skin Lab® har visat dokumenterad effekt i en dubbelblind studie med 114 deltagare. Resultaten var signifikanta. Dubbelblind test är när varken testpersonen eller den som utför studien vet vem som fått det verksamma ämnet och vem som fått placebo.

Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis.

Oral Intake of Specific Bioactive Collagen Peptides Reduces Skin Wrinkles.

Oslo Skin Lab® reserverar sig för att texterna på externa sidor kan innehålla påståenden och verkningar om vår produkt som inte ingår i vår egen marknadsföring.

*I en dubbelblind studie vet varken försökspersonen eller den som genomför studien vem som får det verksamma ämnet och vem som får placebo (piller utan verksamma ämnen).